1. So. nach Trinitatis - Gottesdienst, Bethlehemkirche

mit P. Buchholz